« Impulsköp | Main | Tartan jacket, post no. 1 »

December 30, 2004

Comments

Nanna

Ruller dine ribkanter? Mine ruller, og jeg ved ikke helt hvad jeg skal gøre ved det... Det er altså lidt sjovt, at vi har valgt den samme farve ;-) - En udgået købt på Ebay...

Marika

Ja, de rullar. Jag litar på att de slutar rulla efter blockningen.
Ja, det är ytterst märkligt att vi hittat samma utgångna färg på eBay. De kanske kommer från samma lager? Vem köpte du av?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad