« Meningen med bloggen | Main | Teva, Teva »

May 12, 2005

Comments

Marika

Har han inte visat dig? Så grymt.

Och vi gör visst vågen av dina alster!
Men man måste ju göra lite extra våg när En Man skriver nåt till tidningen, eller hur?

Tina

Heehehe, tvätta dom tills dom inte kan ta mer... det förtjänar dom!!

Helene

Nä, vi gör faktiskt aldrig vågen när dina texter dimper ner i brevlådan. Vi har nämligen fullt upp med att hjula och slå frivolter i hysteriska glädjeutbrott.

Och "No Stick´n´Kill" till KM - det framfört till Frk Fröjd på garnlagret.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad