« Istället för det hemliga | Main | Garn! Och grönt! »

May 14, 2005

Comments

Maria

Loop-d-loop är fantastisk! Jag grät nästan när jag tappade min bok i gundstolen/golvet och ficket jack i den :-(

Förutom de alster du räknat upp finns det fler som man kan göra....

Ser fram emot dig och kilten:-) tänkte faktiskt på dig och din läckra Tartan när jag såg den..

Katarina

Åh, lace leaf pullover vill jag också göra! Den är så fin! Jag undrar bara vilket garn man ska använda? Har du funderat nåt på det?

Marika

Nu när du säger det började jag kolla. Jämrans vad bulky det skulle vara. 10 m på 10 cm! - Garnstudios Eskimo eller Rowans Polar eller varför inte den kära isländska ullen kanske kan duga? Fast allra helst något med lite struktur i som kostar en förmögenhet. Allt från Rowan som är chunky verkar gå att prova med. Men så är det ju färgen jag vill åt - Eskimo är inte så tokigt då.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad