« Deadlines | Main | Shaped triangle »

August 27, 2005

Comments

Alexandra

Hej!
Har inte kommenterat innan, men läst din blog ett tag.
Tänkte bara säga att jag stickade en Lace Leaf i Eskimo för ett tag sedan och det var snabbt och smärtfritt, och garnet passade perfekt till detta. Oerhöst mysig tröja! Lycka till med din!

Mia

Det ser himla fint ut med Lace Leaf-tröjan i grön Eskimo! Jag blir nästan redo att göra en likadan... JA så får det bli- en vacker dag innan jul.

Tina

Snygg Kureyon färg! Men det såg ut som om killen (?) på ebaysäljarens sida hade läppstift...scary.....

Katarina

Så det funkade bra med eskimo, vad kul! Då kanske jag vågar använda den jag också!

Marika

Alexandra: Skönt att höra att jag inte är fel ute. Och kul med en ny kommentator!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad