« Argh | Main | Sköna sjalar : sticka och virka sjalar med själ »

September 25, 2005

Comments

johanna

Åh, så fina de blev. Jag fick ju se början av dem när vi sågs på vetekatten i början av månaden. Jättefina :-)

Liisa

Snygga!!! Och först var jag nog inte, jag hade bara inte minne nog att komma ihåg vem jag snodde idén av... Och ja, det går asmycket fortare om man stickar vantarna i tjockt 3-trådigt Hifa!

Anna

Dom är otroligt fina!!! Jättejätte!

Karin

skitsnygga! Själv fuskade jag och gjorde bara den gemensamma vanten till "mitt" brudpar... Jag räknar iskallt med att de inte kollar in här och ser vad de kunde ha fått om deras vän varit lika ihärdig som du :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad