« Vad är det med De Där Andra? | Main | Lace leaf pullover update »

October 21, 2005

Comments

maria

Tröja ribb är jätteläcker...men varför stryker man - här blir jag orolig!

Och lace leaf...mitt ESKIMOgarnlager bara väntar....när skall man få tid? Fast det är väl "bara" att prioritera och inte börja på nytt annat....fast jag måste bestämma mig för om jag skall göra den grön (finns det plats för 2 gröna i älvsjö?) eller röd...eller kanske tom lila....

Marika

Orolig är bara förnamnet. Enligt Anna W. ska man "pressa lätt" för att platta ut ribborna. Det är inte meningen att tröjan ska sitta så himla kroppskramande som den gör nu.
2 gröna LLP i Älvsjö - absolut. Lila löv har jag då aldrig sett. ;)

Karin

Grattis på namnsdagen! Sånt borde firas, varför inte med garn? :-)

Katarina

Mycket spännande att se hur det blir! Jag är fortfarande i valet och kvalet angående garn. Men eskimo ser ju himla bra ut!

Maria

Lila löv - kom hem & kolla vår blodlönn;-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad