« Fair Isle revisited | Main | Uppdatering »

October 02, 2005

Comments

Katarina

Åh, vad du är listig! Jag har ju också gått och funderat på garn till lite varierande Hogwarts-halsdukar och hade inte en tanke på GS's alpaca! Både billigt och mjukt för små lena barn. Tack, tack, tack för att du tänkte längre än vad jag gjorde!

P.S. hur går det med Leaf-tröjan? Är mycket nyfiken på hur din blir, jag har inte börjat med min än.

Marika

Hade jag börjat på den gröna spetslövströjan skulle du veta om det. Här vilar inga hemligheter.

Boel

Även jag tackar för tipset om garn till Hogwarts-halsdukar.

Min son som är snart fyller 8 såg dem också och sa med sin mest gulliga röst: Åååååå en sån vill jag ha när jag fyller år mamma. kan jag fååååå det?? Så det är bara att rusa till närmsta garnaffär 30/10 så att jag hinner.

Boel

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad