« Lace leaf pullover update | Main | Den tunna linjen »

October 30, 2005

Comments

Johanna

Jag hoppas verkligen att du blir gladare i din Brier än den stackars modellen är. Fin, jättefin jacka, men att döma av modellens min är den kanske stickad i taggtråd?! Ser ut som du gjort ett bättre val, snyggt ser det i alla fall ut. :-)

Liisa

Jag hjärtar yllotyll! En STOOR fördel med att bo i Uppsala! Synd att jag missade er!

Tove

Kanske att jag råkar ha det där numret av Rowan Magazine... Ska jag ta med imorgon?

Marika

Tack snälla du! Men min plan är att äga hela tidningen, och det verkar ordna sig på annat sätt. Men tro inte att jag inte är rörd till tårar.

Mia

Oj det atacamat var Riktigt snyggt! Jag kollade lite på de härvorna på strikk idag och tyckte mest de såg ut som disktrasor. Men den färgställningen såg jag inte till. Tjusigt!

Tove

My pleasure, Marika! :-)

Mia - Atacama (?) ser verkligen märkligt ut i härvor men blir väldigt fint när man stickar eller virkar. Supermjukt dessutom.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad