« Den tunna linjen | Main | Det är här nu »

November 06, 2005

Comments

Mia Edvardson

Stackars dig, Marika. Då har jag lärt mig att inte sticka den där sk-ten- i Eskimo i alla fall! Om det är till nån tröst så ser tröjan jättefin ut på bilden!

Katarina

Iiiik! Nu blev ju världen plötsligt mycket jobbigare att vistas i. Jag som hoppades så mycket på att Eskimo skulle passa bra. Attans. Helt plötsligt blev detta projekt framflyttad till en betydligt mer avlägsen framtid.

Fy vad synd att du inte är nöjd, jag som hade sett fram emot att få sig dig modella i den! Den ser i alla fall väldigt fin ut på bilden, men det är väl ingen större tröst...

Marika

Antal människor som provat LLP: 3
Antal människor som skyllt på ullallergi för att komma undan: 1
Antal människor som av barmhärtighet erbjudit sig att köpa den: 1
Antal människor som LLP faktiskt passar på: 0
Antal människor som förundrat sig över de tajta och låånga ärmarna: 3

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad