« Vad hände, Sally? | Main | Frågan studsar hit och dit »

January 22, 2006

Comments

Liisa

Hej, jag har taggat dig med en extrafråga...
Och jag har hemsk beslutsångest över os-stickning...

Catrin

Fotbolls VMs stickning är jag absolut med på!!! Heja Sverige!!

lena

Hej!
Jag har precis anmält mig till den svenska stickringen och var inne på din blogg. Fick då till min förtjusning se att du också anmält dig till Knitting olympics. jag gjorde det idag. OCH du har en svensk flagga också=) Det har inte jag.
mvh
Lena

Katarina

Hurra! Stick-OS vågar jag inte ens tänka, på men FotbollsVM-knit-a-longen är jag definitivt med på! Lysande idé!

Marika

Härligt. Tre deltagare i en KAL som ännu inte existerar! Engagemang är vägen till framgång. OK, 9/6-9/7 är det fotboll fotboll fotboll. Är det något mer man behöver veta? Catrin??

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad