« Hjärtehemligt, sista sucken | Main | OK, få se nu... »

January 28, 2006

Comments

agneta Östborn

Hej!
Jag läser med intresse alla bloggar där Hanne falkenlands tröjor förekommer. Själv har jag stickat 2 st Da Capo. Till den andra hade jag köpt ett isländskt garn, entrådigt, med samma längd per meter som Falkenlands originalgarn. Garnet kom från ISTEX och hette Lodband och kostade 29 kr hekto. Garnkostnad runt 220 kronor. Garnet är lite stickigt att arbeta med men blir härligt efter tvätt. Och jag tyckte att Da Capon fick bättre passform i det garnet. Hälsn Agneta Ö

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad