« Besök i vardagsrummet | Main | OS-guld, OS-guld, OS-guld [trad.] »

February 25, 2006

Comments

Lisa

Vilken FIN! Och det där med vänsterhanden - jag har hittat nåt fiffigt. Jag har små fingerlösa bomullsvantar som går en bra bit upp på armen på mig när jag stickar och vänsterhanden mår då mycket bättre. :) Jag hittade mina i en sån där affär där mest femtonåringar hänger där det är dödskallar på nästan allt... De hade lite roliga varianter till och med!

Helene

Heja Stickigt friskt humör, det är det som gör susen.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad