« OS-guld, OS-guld, OS-guld [trad.] | Main | Oundgängligt »

March 01, 2006

Comments

Tina

Ska jag tolka det som att du inte hade stickjunta med den brittske mannens fru?

För att komma över tomheten så krävs det ett riktigt intressant och bra nytt projekt. Har du inte något i garnlagret som du längtat efter att göra?

Karin P

Rodel, Marika, rodel. Och på engelska heter det Luge.
Tänk att jag kan komma med lite hårdfakta här!

Marika

Luge. Självklart. Ska komma ihåg att konsultera supporten i fortsättningen.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad