« Byttibytti | Main | Mors dag 2005 »

May 25, 2006

Comments

Liisa

Förrakta inte slätstickning... Spara till fotbollen!!! Fint verkar det bli, dessutom!

Johanna

min erfarenhet är att det alltid ser ut som det aldrig kommer att räcka men att det oftast gör det sen :-) (Fast det är bra att sticka ärmarna sist och dela upp garnet i två lika delar så man kan göra någon extravagant nödlösning som blir lika på båda ärmarna om det inte räcker. Då ser det ut som det faktiskt var planerat så från början :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad