« Inspiration II | Main | Äntligen »

May 27, 2006

Comments

Tant Anna

Bara litet nyfiken: vilka andra böcker räknar du till "stickklassikerna"?

Marika

Ja, där var en halvkväden visa jag inte följde upp riktigt. Hm, jag tänkte nog på de klassiker jag skaffat på sistone: Fiskartröjor /Uuve Snidare, Stickat från Norden / Susanne Pagoldh och så den här. Men det finns såklart fler klassiker. Mest Vibeke Linds Sticka efter gamla nordiska mönster. (Dansk i och för sig.)

Tant Anna

Nu har jag oxå fått tag på Bingeboken - härlig! Men bortsett från all inspiration kan jag inte se mig mätt på den vänstra bilden på sid. 77 - vilken humörhöjare!!

Ulrica

Har du sett denna http://fantastick.se/blog/2009/09/29/akta-binge/

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad