« Högsommarstickning | Main | Nu kan du få mig så lätt - INTE »

July 24, 2006

Comments

Sigrid/Garngamen

Wow, det låter disciplinerat. Hur gör man? Alltså, låter bli och åker till ett fantastiskt ullspinneri? Mycket imponerande. Och tack för puffen och länken. Ja, jag är nog snart färdig för garnhospitalet ;-) Monstertruckar kan ju vara hindrande har jag hört!/Sommarkramar, Sigrid

Marika

Det hela är väldigt prosaiskt och involverar tre små barn under sex år, begränsad tid, begränsade medel och en hägrande Gotlandsresa där alla excesser skall äga rum. Och jäklar vad de skall äga rum.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad