« Nu kan du få mig så lätt - INTE | Main | Oder was? »

July 29, 2006

Comments

Maria

För att inte tala om Sighters hantverksgård i Havdhem dit jag absolut vill åka....hoppas Sanna kör snabbt;-)

Sigrid/Garngamen

Låter härligt! Superhärligt. Själv funderar jag på hur jag tar mig dit från flygplats o båt. Hmm.. sent vaknar syndaren. Jag skall INTE köpa garn. Jag skall INTE!

Cecilia N

Mejeriet ligger i Alskog, vilket iofs är nära Ljugarn, men inte riktigt samma sak ändå.

Tina

Oj! Ser fram emot en innehållsrik post när ni kommer tillbaks! Ta mycket foton också :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad