« Mitt enkelspåriga liv | Main | Vad jag faktiskt klarar av »

July 08, 2006

Comments

Cecilia N

Förstod inte "åt vilket håll" jag skulle oja mig om din masktäthet. Fattade bara att den tydligen inte stämmer...

Det verkar vettigt att maskorna blir olika i proportionerna. Nånstans läste jag att de var rektangulära, så därför behöver man rektangulära rutor för att ett mönster ska bli "rätt". Men det stämmer nog inte med mig. Eller så blir geometriska mönster som Latvian-Mittens- mönster "kvadratiska" i hjärnan för att man vet att de ska bli det...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad