« WIP:s etc | Main | Som utlovat »

January 20, 2007

Comments

Annelie

Ska bli spännande att se Venezian i din version. Och Briarn när den är färdig.

Agneta i Eskilstuna

Ska bli kul att se hur den blir. Har funderingar på att sticka den jag också. Och som du göra ärmarna normallånga och även lite längre i midjan. Vi får se hur det blir:-)

Maria

Det är bra att ha alternativa handlingsplaner;-)
Lycka till med intervjusvaren! Kram, Maria

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad