« Telegram | Main | KP:s första FO -07 »

February 03, 2007

Comments

Karin

Shetlandsgarn från Maria?
Kanske till Eunny´s ifrån Interweave?
Härligt!!

Karin P

Jag gissar på att påsen kommer från Yll & tyll...

Marika H

Det var inte meningen att vara så himla hemlig. Det är såklart garn till Eunnys Venezia pullover ur IK 2006: winter. Källan är Marias garn. Garnet är BC garns shetlandsgarn, fast nu med Marias banderoller.
Karin P: Vad troooor du om mej ejenklen? Skulle jaaag åka till Uppsala när Maria har jubileum? Guuuud vilken felprioritering i så fall. Och dessutom var jag bara därinne i 10 minuter. Då hinner inte ens jag tjacka stash. Bara flacka med blicken.

Katarina

Vajert!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad