« Lite upptagen | Main | Det ljusnar! »

March 24, 2007

Comments

Sanna

Låter trevligt att du ser framemot stämman. Själv ser jag framemot att få träffa alla och så hoppas jag kunna göra ett bra jobb på stämman. Skulle kunna gå alla kurser, men inget för mig detta året.VÄLKOMMEN!!!!

Elena

Oh, det var Du som satt brevid mig på SnB. Tänkte det, men var lite snurrig för att komma på att kolla. Råsilkesjalen var verkligen tjusig, så långt som du hade kommit på den i onsdags.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad