« Repetitive strain injury | Main | Argh »

April 22, 2007

Comments

Helene

Snygga OXO:n! Den översta bården skulle jag iaf lätt benåda till något större.
Följer med stort intresse dina kommande stordåd.

Karin P

Helcrazy! Värsta nya looken. Ser bra ut vid en första snabbtitt.

Karin P

Alltså nu pratade jag om sajten. Jag insåg plötsligt att det inte var fullständigt glasklart i min förra kommentar. Stickningen har förstås, som alltid, värsta coola looken.

Linda

fina alster det var här! vad duktig du var på att sticka med många färger! Eller ska jag säga tålmodig. Ha det bra!!

elin

hej! jag har varit sugen på att sticka venezia ett litet tag nu, men inte hittat något mönster.. var fick du tag på det?

Marika H

Beskrivningen publicerades i Interweave knits vinternummer 2006. Gamla nummer kan man beställa på Interweaves hemsida. http://www.interweaveknits.com/backissues/

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad