« Bildinsändare | Main | Nu med fotomodell »

May 01, 2007

Comments

Elena

Jag äääälskar verkligen tweedgarner, men det får inte vara stickiga. Har visserligen aldrig känt på Classic Elites tweedgarn men vågade mig ändå på att köpa ett lass (i orange till en sunrise circle jacket) på WEBs rea: http://yarn.com/webs/0/0/0/0-1001-1294-1323/0/0/1153/, ca 4$ 50g-nystanet. Det är väl ca 30 kr vilket är ok för mig. Så om några dagar får jag veta om det är mjukt nog för min stickkänsliga hud ...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad