« Krafttag med UFO:s | Main | Surrogat »

June 14, 2008

Comments

Liisa

Stickpoliser borde ta intryck av andra polisers "Var god cirkulera, här finns inget att se..."
De som kollar baksidan på andras stickade plagg får skylla sig själva om de får en obehaglig upplevelse!

Ulrica

Så läcker den ser ut!

heidi

bra tänkt! det borde ju funka utmärkt med tanke på att tidens tand kommer att leda till att knutarna filtar sig vilket borde stabilisera dom för evigt. själv kör jag med spit'n splice metoden på min autumn rose pullover. ge mig en dag eller två så lägger jag upp en bild på hur den ser ut på insidan:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad