« Inlandsbanan | Main | Snabbtitt »

August 01, 2008

Comments

Marika

Ska bli kul att se den i färdigt skick! Helst på då, förstås ;)

heidi

wow, så läcker den ser ut!

ylva

Hej har varit och tittat på denna tröja många gånger men tycker att den ser så svår att göra . Jag är full av beundran någon dag kanske jag vågar

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad