« Photo opportunity | Main | Och så en sjal! »

September 14, 2008

Comments

heidi

den är jättefin!!!!!

och du vet väl att axelvaddarna är på väg tillbaka - du är bara aningen före;)

Ilsefin

Ååh, den är så fin din tröja! Härliga färgkombinationer och så gillar jag formen på halsringningen.

Mia

Den är grym! Liksom dina andra alster, jag har just suttit och "faveat" en massa Stickigt-saker på ravelry, det du.

Maria

wow

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad