« En vanlig lördag | Main | Delsbo på turné »

January 29, 2009

Comments

Johanne

Jättefin Loony Tam!

Tänk nu kom jag ihåg att jag också har bott i Eskilstuna, fast bara i två månader för 19 år sedan. Då köpte jag billigt bomullsgarn i någon garnaffär där och sedan stickade jag mönsterstickning med det – dubbelt.
Blev en helt oanvändbar tröja, men det var ju inte Eskilstunas fel :-)

ToveB

Loony Tam blev superfin! Jag vill också, men...
Har aldrig varit i Eskilstuna fastän jag gillar Kent.

Erika

Lite roligt att jag var där i förre veckan, torsdag och fredag på Eskilstuna Fhsk och Remade och undervisade :-) Världen är liten.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad