« Det stickiga året 2008 | Main | Fyne update »

January 11, 2009

Comments

Cecilia N

Ja det är väl bara en tidsfråga innan man slutar idas gå på affären och "tjyvlåna" fruktvågen eller en stängd kassas våg.

Men det är ju ett litet äventyr och sånt är ju spännande. Jag tror jag fortsätter ett tag till.

Maria

Ha ha ha ha!! Otroligt snyggt formulerat!! Här ska jag läsa mer.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad