« Nystart | Main | Projektstart »

March 07, 2009

Comments

Hanna Jansson

Hej!
Jag hörde av en annan stickbloggare att du bor i Stockholmstrakten. Jag heter Hanna Jansson och jobbar på en uppsats i etnologi om stickbloggar, och letar efter stickbloggare som dels vill låta mig studera deras fina bloggar och dels kan tänka sig att ses framöver för intervju. Om du skulle kunna tänka dig detta får du jättegärna höra av dig, så kan du få lite mer info!
Vänliga hälsningar
Hanna
hanna_jansson83@hotmail.com
0709147427

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad