« Det kan bli något | Main | Byta liv någon? »

March 14, 2009

Comments

Maria

H var jättesnäll!
Jag tnker virka ihop (tror jag) smygmaskor troligen eller fasta maskor kanske...har inte vågat prova än...jag heller...men det är lååååångt till montering så det kommer att gå att bygga upp en rejäl ångest innan.
stor kram

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad