« Garnval | Main | Kläder man vill ha på sig »

May 17, 2009

Comments

Anna

Så himla bra att du är nöjd!

Mia

Woohoo! Välkommen in i klubben ;) Visst är det fina grejer.

kristina thunberg

Lyckost! Själv har jag bara stort barn, får aldrig vara hemma! Astrid och jag besökte Garnverket i Linköping! Ett hett tips om du passerar! JAg köpte garn till et litet uliigt linne med glitterkant!Jag ser verkligen fram emot att träffa dig snart!

Kristina Humpis Sundström Thunberg

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad