« Seprent | Main | Återanvändning »

September 13, 2009

Comments

miastick

Snart ska jag också ha en sån därn snygg. Tack för mosstipset!
Och så tyckte jag det stod "serpent" som rubrik på ditt förra inlägg och kunde inte förstå vad det hade med saken att göra :)

Syrran

meh, jag kan få "låna" nåt annat då till hösten :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad