« En till | Main | Alltid är det nåt skit »

March 06, 2010

Comments

Maria

Wow & snygg krage sade hon avundssjukt:-)

Lotta H

Ser jättesnygg ut! Vill du sprida mönstret? Jag är också nyfiken på hur du virkar knapparna?

Marika H

Mönstret är en omräkning av ett Garnstudiomönster med mycket tjockare garn och annan virkteknik. Se i WIP:s. Jag fick hjälp att göra knapparna av Stitch n bitch crochet : happy hooker. De är virkade i samma garn som plagget men med 2,5 nummer mindre virknål runt enkla platta knappar jag hade hemma.

Eva i Stäket

Du har något att hämta på min blogg.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad