« Testar diagram | Main | Ge efter bara »

April 30, 2011

Comments

Blenda

JÄTTEfin!
/Blenda

Lena

Ser mycket fin ut och jag anar att det är många timmars arbete bakom den! Uppskattar att se när andra har stickat något med spetsmönster, men jag lider av stor fobi när det gäller "blockning" eller på svenska att spänna ut.

Gunilla T

Åh så vacker!

johanna

Mycket vacker :-)

johanna

Fantastiskt vacker och somrig :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad