« En väska som omväxling | Main | Lågintensivt »

April 13, 2014

Comments

heidi

game of thrones som ljudbok - dom har jag med, men jag hade inte tålamod att lyssna på serien i lurarna, utan lånade böckerna på biblioteket istället:)

en tröja av restgarner är låter som ett roligt tröjprojekt - det skall bli jätteroligt att se hur den blir när den blir klar:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad