« Lågintensivt | Main | Provlapp? But why? »

August 16, 2014

Comments

entill

Vilka vantar! Snygga!!

heidi

Det var verkligen ett par vitt beresta vantar:D

Muddarna är ju helt underbara! och resten är inte så dumt det heller! Kan mycket väl förstå att du har utsett dom till dina favoritvantar:)

Liisa

Bra påhitt där! De ser ut att sitta perfekt och är dessutom superfina!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad