« Fyra dagar i Dala-Floda | Main | På kurs med 2 x Nancy »

May 31, 2015

Comments

heidi

Vilka fina flätor!! ser verkligen fram emot att få se hur den blir när den är färdig:)

ullafr

Skön midsommar till dig med.

Just nu broderar jag lite och det är skönt.Lite problem med lingarn som kan vara lite motsträvigt.Kanske kommer jag igång med mina 2-änsstickade vantar men det kräver en del när jag ännu inte har flyt.Kanske att Wåhlstedts garn är mer samarbetsvilligt.Dessa presenter.Förra sommaren var min avsikt att göra sockor till mina nära och kära.Men hösten/vintern bara innehöll annat.Nu har jag inga ambitioner att fullfölja det.Möjligen blir det ett par tomtesockar till barnbarnet som nu är 4 månadet.Lämplig storlek,lämplig möda.
Ha det så gott.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad