« Stickar om lite | Main | Julstämning i Tallinn »

November 27, 2016

Comments

heidi

Det kommer ju fler jular, så blir du inte klar innan denna julen, så kan du ju använda den som adventsstickning kommande jular:D

Jag kunde inte låta bli att skriva det:)

Men att hinna sticka en hel kofta i december, då spänner man verkligen bågen högt. Och då vill man verkligen inte tänka på hur du skall hinna med allt annat julrelaterat:)

Oavsett, så håller jag tummarna för att den blir klar lagom till julafton:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad