« Stickböcker på gång | Main | En brun hap som luktar får »

August 06, 2017

Comments

heidi

Vilken spännande stickning! Modigt av dig att ge dig på en helt ny färgskala inför ett projekt du har velat sticka så länge!

Marika H

Äh modigt? Folkligt rött och blått känns beprövat. :)

heidi

Jag tänkte mer att när man stickar något man drömt om att sticka länge, då är det väldigt lätt att hålla sig till de färger man är van vid och trivs med. Att i det läget byta färgskala till andra färger (även om de är vanliga) - det är modigt. Och det här är ju inget litet projekt det här, utan ett långsamt och tidskrävande:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad