« Grådis ute o inne | Main | Zizou »

Comments

Marika H

Tack, Liisa, tack. "Som en bredsida vid stolproten istället för en snajdig vrist som flyger rakt upp i luften vid en straffläggning." Poesi, det är poesi. Och den går såå bra att tillämpa på denna cross-over-blogg. Sportspalter - vad är det?

Ulla

Nej då hjälper inte straffar.
Sticka vidare-kanske bättre lycka i kväll.

Vi stickar vidare
Ulla i norra Sverige som också tycker att dina inlägg är njutbara trots att allt inte bara uttrycker oändlig lycka men visar på ett ljus i fjärran

Soili

Det är en fröjd att läsa dina inlägg Lisa.Du har verkligen ordets gåva.Tidnings reportrarna borde gå en kurs hos dej!!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)