« Paniken är här | Main | Vi med brutna ben planerar »

Comments

Marika H

Du verkar ha himla bra koll på hur allt ska fixas alldeles själv. Och
TD:s vinda Fair Isle är superhäftig!
På 1:an behöver du väl bara tråckla fast ärmen och prova. Passar den så passar den. Allt ser mycket bra ut, fyra veckor är lång tid för lite fix. (Kanske inte att Aberlady blir klar.)

Liisa

Wow, vilka häftiga projekt. Börja med 1:an, så har du nog kommit igång sen. Den är förresten URSNYGG!

Maria

Har nålat och provat 1:an...problemet är att den blir NÄSTAN bra (1-2cm för axelbred), men den kan bli bra efter blockning...det där vet vi ju allt om, eller hur Marika:-)

Marika H

Åhnej, det låter som min Tweedie. Nästan bra = Inte bra.

Mia

Ååå har du satt igång med Den tröjan? Jag menar TD-fairisle, den är ju bara alldeles ljuvlig! Hoppas du fortsätter blogga, det var mkt trevlig läsning!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)