« rapport från umeå | Main | Kul när det blir mål både i tv'n och i tv-soffan. »

Comments

Soili

Resultatet blir jätte fint med Mega garnet,svärmor blir säkert glad. Jag håller med dej om att det är jobbigt att sticka ,har stickat ett linne till min dotter,och det blev en och annan f----n innan den var klar.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)