« Final | Main | Succé! »

Comments

Marika

Snygg!
Vad är det för mönster?

Mia L

Det är Garnstudios mönster 68-23 för Muskat bomullsgarn. Se länk i originalposten.

Jag har förkortat mönstret och börjat en bit in så att det skulle bli en topp istället. Fast själva mönsterstickningen gick såpass fort ändå så att en klänning är nog också överkomlig. Den har varit en dröm att sticka.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)