« Stash enhancement och en liten liten liten tjuvstart | Main | Inspiration och utökning av garnförrådet »

October 30, 2004

Comments

Tina

Hehe, maskstygn är en stickerskas bästa vän...

Och grattis till sockorna! Känns det inte som en befrielse, att få börja med lite "riktig" stickning igen? Din silkväska ser ut att bli hur snygg som helst! Och garnet är ju ljuvligt! (råkade pilla lite på det när jag var på nysta sist....)

Tove B-)

Jepp, uppfattat! ;-)
Jag klämde på det återvunna silkesgarnet under Nystas senaste stickkafé, men kunde inte bestämma mig. Det fanns en annan variant också - i ull, tror jag.

But I'm a sucker for tradition, så jag köpte bara mer av min nya favorit Österlens Ull. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad