« Framsteg med Frill | Main | Okynnesstickning »

October 05, 2004

Comments

Tina

Vilken snygg jacka! JAg försökte (sen som vanligt) köpa senaste nummret av interweave men den var slut! Så jag får nöja mig med att beskåda de alster ni gör i parallell stickningen.

ulla grundberg larsson

Har även jag inhandlat Celtic knitting och blev lika besviken. Måste få fråga vad är parallelstickning? Hälsn Ulla

Marika

Det är det nyligen påhittade svenska ordet för knit-along, som du kanske sett på utrikiska stickbloggar.

http://www.sticka.org/tavlaklar.htm
http://hem.passagen.se/jorun/2004/09/new-word.html

Här är en hyfsad förklaring som råkar vara den första jag fick upp i Google;
http://www.knittinggeek.com/ttopAlong/2004/05/what-is-knitalong-and-how-do-i-join

Helene

Stilpoäng till skribenten för uttrycket "så i gasen". Man blir glad att inte alla "är på" nuförtiden. :o)

Marika

En sann geek kan inte vara på. Jag har aldrig varit på. Jag kommer aldrig att bli på. Jag är maximalt av. Tant vid 23 och aldrig yngre. "I gasen" är ett finfint uttryck som var nördigt redan 1986 när jag senast hörde det användas av någon annan.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad