« Vård av sjukt barn | Main | Rosedale och Meg Ryan »

November 30, 2004

Comments

Tina

Ja, hur väljer man färg när det gäller Kureyon? Jag lyckades, efter många timmars filosoferande och suckande, få ner kanditaterna till 10 olika färgnummer. Och sen var det bara att ta den som kom upp på ebay till ett vettigt pris! :) (men jag resonerar som så, man kan ju alltid göra fler....)

Nanna

Jeg lavede strikkeprøve til Rosedale i koreyon farve 91 i går! - Det er da pudsigt... Så nu vil jeg da ivrigt følge med i jeres lille parellelstrikning. Jeg skal lige købe mig de rigtige strømpepinde inden jeg kan få startet, men mon ikke det skal lykkes i løbet af den kommende uge ;-)


Marika

Vilket sammanträffande! Häng på oss!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad