« Rosedale och Tony Soprano | Main | God jul »

December 06, 2004

Comments

Katarina

Det ser jättefint ut!

Tove

Wohoo! Grattis! :-) Jag är otroligt imponerad av hela projektet. Lider närmast av flera-färger-i-samma-tröja-fobi och har inte vågat mig på något annat än randigt. But I'll get there eventually...

Marika

Jag har hört att man kan söka för slika fobier. Yttrar den sig i motvilja mot att bära eller sticka tvåfärgade plagg? Bära är ju OK, då slipper man knårpa ihop något, stickfobi motverkas enklast genom att göra det. Det är inte farligt.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad