« A start | Main | Progress with Tartan jacket »

January 04, 2005

Comments

Maud

Tummen upp för projekt ur Norsk strikkedesign! Jag har inte heller kunnat bestämma mig för vilket projekt som skall vara nästa för mig. Dottern dräglar över katttröjan, så den kommer i vår någongång att finnas på stickorna. Men för mig själv, usch så svårt att välja!

Barbro

Kolla Jamieson och Smith för bohuströjorna. De har massor av färger i sitt sortiment och garnet är visserligen inte så mjukt men heller inte så varmt som det som används till bohuströjorna.

Noomi Augustsson

Hej hå!
Vill du prova min Flowerloom?
undrar Bloom Loom Lady

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad