« Comfort knitting och pågående projekt | Main | Uti föreningsträsket »

March 13, 2005

Comments

Ulla

Diva-snygg och lättburen
Insvinget jakke-fantastisk men krävande
T-shirt-fin och användbar.Försöker hitta rent bomullsgarn .
Ovanåker.fin och inte så svårburen.
Det är aldrig för sent att revidera-vi är inte "stickslavar" på riktigt men "garnomaner" och mönsterfreaks.
Tack för några minuters ögongodis och lite eftertanke.
Ulla

Tove

Ååååh, suck! Du har ju så bra smak! Precis som jag... ;-))

Och Stickbil! Ett så fantastiskt påhitt! Men hur ska du förklara för passagerarna att de inte får plats i bilen på vägen hem igen...?

Helene

4)Stickbilen/The Yarn Skoda: May the Gauge be with you...

Barbro

Det kan vara svårt att hitta rätt garn med bara färgkartan från Jamieson och Smith. Jag har beställt rätt så många färger från dem så har du tur så kanske jag har färgerna du funderar på. I så fall kan du få en tuss av mig, det blir lättare då. Fundera lite och så skriv till mig vilka färger du har funderat över så kollar jag i mitt Jamieson-skåp.

Barbro

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad