« Post festum | Main | Det sköna gröna är över »

April 23, 2005

Comments

Tove

Min födelsedagstur till YlloTyll i Uppsala känns ganska blek i jämförelse med ert besök i Garnparadiset. Fast jag har ju 2 hg jadegrönt som väntar på mig... :-)

Tina

Kan du inte se till så stickbiblioteket hamnar i Libris? :)

Micke

This yarn abuse must be stopped. It can easily lead to an overdose. I have notified Knitters Anonymous (KA) and they will give you all the help you need!

:D

Kram,
Micke :)

Mia

*grön/blå av avund*

Christina Claesson

Hej Marika och tack för det vackra garnet, nu kan du lägga in hela bilden så alla andra kan sukta efter det jag fick.
Många vårliga hälsningar.
Stina

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad